av - MADONNA Esküvői Ruhakölcsönző

Esküvői Ruhakölcsönző
Esküvői Ruhakölcsönző
Tartalomhoz ugrás
Elérhetőségek, adatok:

Név: MADONNA Esküvői Ruhakölcsönző
Barna Istvánné egyéni vállalkozó
Székhely: 2085 Pilisvörösvár, Fő utca 114.
Telefon: +3626330857
Email: info@madonnaeskuvoiruha.hu
Nyilvántartásba vevő hatóság:
Pest Megyei Kormányhivatal,  Pilisvörösvári Járási Hivatala
Nyilvántartási szám: 3180859
 
Adószám: 49911901133

Tárhely szolgáltató:

Adatkezelési tájékoztató

A MADONNA Esküvői Ruhakölcsönző (Barna Istvánné egyéni vállalkozó, 2085 Pilisvörösvár Fő utca 114, a továbbiakban Szolgáltató) mint adatkezelő, kötelezettséget vállal arra, hogy adatkezeléssel kapcsolatos minden tevékenységével igyekszik megfelelni a jelen tájékoztatóban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.

A Szolgáltató adatkezeléseivel kapcsolatos jelen tájékoztató folyamatosan elérhető a www.madonnaeskuvoiruha.hu/av címen.

A Szolgáltató fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására. Természetesen az esetleges változásokról kellő időben értesíti közönségét.

A Szolgáltató a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan intézkedést, mely az adatok biztonságos kezelésére irányul.

Az adatkezelő adatai
Név: MADONNA Esküvői Ruhakölcsönző
Barna Istvánné egyéni vállalkozó
Székhely: 2085 Pilisvörösvár, Fő utca 114.
Telefon: +3626330857
Email: info@madonnaeskuvoiruha.hu
Nyilvántartásba vevő hatóság: Pest Megyei Kormányhivatal, Pilisvörösvári Járási Hivatala
Nyilvántartási szám: 3180859
Adószám: 49911901-1-33

A kezelt személyes adatok köre
Személyes adatai (vagyis azok az adatok, amelyek az Ön személyével kapcsolatba hozhatók) a Szolgáltató üzlethelyiségében a Bérleti szerződés megkötése során, illetve értékesítési ügylet alkalmával kerülnek rögzítésre:
- Bérlő (megrendelő vagy vevő) vezeték és keresztneve
- Számlázási, vagy lakcíme
- Telefonszáma

Az adatkezelés célja, módja és jogalapja
A Szolgáltató menyasszonyi, koszorúslány, valamint menyecske és alkalmi ruhák, illetve ezek kiegészítőinek bérbeadásával, értékesítésével foglalkozik. A bérleti szerződés megkötéséhez, és/vagy az értékesítés lebonyolításához szükséges adatokat a Szolgáltató üzlethelyiségében a Bérleti szerződés megkötése, illetve egyéb értékesítés alkalmával rögzíti.
A megadott adatokat kizárólag a szerződésben meghatározott bérleti, illetve értékesítési ügylet lebonyolításával kapcsolatban az ahhoz szükséges, illetve a jogszabályban meghatározott ideig tároljuk.
A tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson, illetve törvényi felhatalmazáson alapulnak. Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében az érintettek e hozzájárulásukat az adatkezelés bármely szakaszában visszavonhatják.
Bizonyos esetekben a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé (pl.: számlakészítés; adó- és számviteli kötelezettségek).

Felhívjuk a Szolgáltató részére adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.
Az adatokat megismerők köre
A megadott adatokat a Szolgáltató, illetve munkatársa(i) kezelhetik, a fent leírtak tiszteletben tartásával.

Érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei
Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő fenti elérhetőségein. A Szolgáltató megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, valamennyi információt és tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa. Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat.
Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: 0613911400
Fax: 0613911410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: http://www.naih.hu

Egyéb rendelkezések
E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.
Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt.
A Szolgáltató a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

Pilisvörösvár, 2018.05.22

NYITVATARTÁS:
Kedd           14 - 18
Szerda         14 - 18
Csütörtök    14 - 18
Péntek         14 - 18
Szombat      9 - 12
Hétfő         Zárva
Telefonos bejelentkezés szükséges!
MADONNA
Címünk:
2085 Pilisvörösvár, Fő u. 114.

Telefon:
+36 26 330 857

Esküvői Ruhakölcsönző  
Vissza a tartalomhoz